Algemene voorwaarden

 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Mijn Biografie Boek en zijn opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

2. Mijn Biografie Boek, gevestigd te Amstelveen, vertegenwoordigd door René Snoek en Ray van Schaffelaar.

 

3. De Opdrachtgever: degene die met Mijn Biografie Boek de overeenkomst is aangegaan.

 

4. De opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan Mijn Biografie Boek om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

 

5. De overeenkomst: de overeenkomst tussen Mijn Biografie Boek en de Opdrachtgever zoals deze is of wordt gesloten.

 

6. Producten en diensten: alle producten en diensten zoals die op de website zijn gepubliceerd of in een schriftelijke overeenkomst zijn overeengekomen tussen Opdrachtgever en Mijn Biografie Boek.

 

7. De opdracht is pas dan een overeenkomst als Mijn Biografie Boek een schriftelijke opdrachtbevestiging naar de Opdrachtgever heeft gestuurd.

 

8. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om te controleren of de opdrachtbevestiging correct is en om ons onmiddellijk te informeren als dat niet zo is.

 

9. Alle producten en diensten plus de processen om de producten te creëren zijn beschreven op de website.

 

10. Deze beschrijvingen zijn illustratief van aard. Kleine afwijkingen van deze beschrijvingen kunnen zich voordoen.

 

11. In het geval van maatwerk op speciaal verzoek van de Opdrachtgever, zullen de producten en diensten worden uitgevoerd zoals beschreven in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Mijn Biografie Boek.

 

12. Aangezien de producten en diensten tot stand komen door de samenwerking tussen Mijn Biografie Boek en Opdrachtgever, is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om Mijn Biografie Boek te voorzien van alle informatie en documenten, waaronder foto’s, die nodig zijn om de overeenkomst te doen slagen.

 

13. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan Mijn Biografie Boek, worden gehouden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

14. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om correcties aan te brengen in het manuscript dat Mijn Biografie Boek de Opdrachtgever ter correctie voorlegt. Mijn Biografie Boek zal niet tot productie overgaan voordat het manuscript gecorrigeerd weer door de Opdrachtgever naar Mijn Biografie Boek is geretourneerd. Mijn Biografie Boek is niet verantwoordelijk voor en niet gehouden aan correcties die de Opdrachtgever nadien nog wil laten aanbrengen.

 

15. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens en/of materialen, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Mijn Biografie Boek bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

 

16. Mijn Biografie Boek verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens Opdrachtgever verstrekt geheim te houden.

 

17. Mijn Biografie Boek heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

 

18. Opdrachtgever en Mijn Biografie Boek zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

 

19. Alle door Mijn Biografie Boek voor Opdrachtgever gecreëerde producten en diensten zijn en blijven eigendom van Mijn Biografie Boek. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.

 

20. Alle door Mijn Biografie Boek ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals overeenkomsten, computerprogramma’s en werkwijzen, alsmede de door Opdrachtgever afgenomen producten en diensten, mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Raak met woorden openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

21. De prijs van de producten en diensten is die zoals overeengekomen en vermeld op de opdrachtbevestiging.

 

22. Prijzen zijn inclusief BTW, volgens de regels zoals die gelden ten tijde van de overeenkomst.

 

23. De Opdrachtgever dient Mijn Biografie Boek 50% van de gefactureerde kosten te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Mijn Biografie Boek zal geen werkzaamheden verrichten voordat deze 50% is voldaan. De resterende 50% moet worden voldaan na inzage en correctie van het manuscript door de Opdrachtgever. Mijn Biografie Boek zal het drukproces niet starten voordat de resterende 50% is voldaan. Na volledige betaling van de gefactureerde kosten zal Mijn Biografie Boek overgaan tot het leveren van de overeengekomen producten en diensten.

 

24. Mijn Biografie Boek zal de producten laten bezorgen op het afgesproken afleveradres. Na aflevering op het afgesproken afleveradres berust de verantwoordelijkheid voor de producten bij de Opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren van de producten voordat hij deze bij aflevering accepteert. 

 

25. Mijn Biografie Boek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaan door publicatie van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens, of die anderszins voortkomen uit de creatie en levering van de overeengekomen producten en diensten.

 

26. Opdrachtgever vrijwaart Mijn Biografie Boek voor mogelijke aanspraken van derden, die schade lijden, van welke aard ook, ontstaan door publicatie van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens, of anderszins voortgekomen uit de creatie en levering van de overeengekomen producten en diensten..

 

27. Klachten met betrekking tot de geleverde producten en diensten dienen binnen twee weken na aflevering schriftelijk te worden ingediend bij Mijn Biografie Boek, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Mijn Biografie Boek vervalt. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

 

28. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk en binnen 14 dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging te geschieden.

 

29. Bij annulering na betaling van de eerste termijn van 50% en het in gang zetten van de werkzaamheden door Mijn Biografie Boek kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op restitutie van de eerste termijn van 50%.

 

30. Bij annulering nadat Mijn Biografie Boek is begonnen met de werkzaamheden die verband houden met de creatie van de overeengekomen producten en diensten, zal Mijn Biografie Boek de Opdrachtgever de kosten voor deze werkzaamheden naar rato in rekening brengen. Na het corrigeren en retour sturen van het manuscript door de Opdrachtgever, kan er geen annulering meer plaatsvinden. De kosten dienen dan door de Opdrachtgever voor de volle 100% betaald te worden.

 

31. Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

 

gemaakt met AdomusWeb.

Mijnbiografieboek

Burg. de Kievietstraat 58        
1111GP Diemen
info@mijnbiografieboek.nl
06 48504095

kvk Amsterdam 34221877

Op de hoogte blijven?                

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!